जम्मा प्रकाशन: 23
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, 2080
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन अनुसूचि-2 र 3
कृषि पर्यटन विकाश
केरा जोन क्षेत्र विस्तार फर्मेट
चक्लाबन्दी फर्मेट
ट्रस्ट सहितको खलियान निर्माण
भण्डार घर निर्माण
मकै जोन क्षेत्र विस्तार फर्मेट
श्रोत वीउ केन्द्र स्थापना
श्रोत वीउ केन्द्रको स्तर उन्नति
सिंचाई पुर्वाधार निर्माण
राइपेनिङ्ग चेम्बर निर्माण
कृषि यान्त्रीकरण सहयोग
स्यालो ट्यूवेल जडान सम्बन्धी फारम
एकिकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना कार्येक्रम संचालन कार्यविधि
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७४
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यानवयन कार्यविधि - २०७४
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५
सघन फलफुल विकास कार्यक्रम संचलन कार्यविधि -२०७५