समग्र कृषि मूल्य शृंखला अवयवहरु एकिकृत संयोजन र परिचालन मार्फ खाद्यान्न पोषण तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कृषि औधोगीकरण उन्मुख दिगो आर्थिक अवसरहरु सृजना गरी राष्ट्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने ।