सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2080-11-14 2080-12-13
प्रस्तावना आह्ववान सम्बन्धी सूचना 2080-08-11 Closed !!!
न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना !! 2080-07-22 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, 2080
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन अनुसूचि-2 र 3
कृषि पर्यटन विकाश
केरा जोन क्षेत्र विस्तार फर्मेट
चक्लाबन्दी फर्मेट
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल २०७७
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालनका लागि आवेदन अनुसूचि-2 र 3
कृषि पर्यटन विकाश
केरा जोन क्षेत्र विस्तार फर्मेट
चक्लाबन्दी फर्मेट
ट्रस्ट सहितको खलियान निर्माण
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, 2080
एकिकृत सामुदायिक नमुना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना कार्येक्रम संचालन कार्यविधि
कृषि शिक्षा अनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि - २०७४
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि - २०७४
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यानवयन कार्यविधि - २०७४