मकैवाट उत्पादित बस्तु तथा समाग्रीहरुको परिकार
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ सर्लाहीको कार्यालय
बाली / बस्तु
संचालित सुपरजोन र जोन विकास कार्यक्रम