मकै

            मकै जोन कार्य क्षेत्र

बरहथवा न.पा. वडा नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15  र 16

बागमती न.पा. वडा नं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  र  12

धान बीउ

    धान बीउ जोन (रौतहट)

चन्द्रपुर न.पा.-5, 8, 9 र 10,  गढीमाई न.पा.-2,

वृन्दावन न.पा.-7 र गरुडा न.पा.-5

केरा

    केरा जोन

गढीमाई न.पा.-1, 2, 3, 4, 5 र 6, कटहरिया न.पा.-1, 3, 4 र 5, फतुवा विजयपुर न.पा.-5, 6, 7 र 8, परोहा न.पा.-1, 2, 3 र 4, ईशनाथ न.पा.-1, 2, 3 र 9, गौर न.पा.-2, 4 र 6, राजपुर न.पा.-1, 2 र 9 चन्द्रपुर न.पा.-3 र 4 मौलापुर न.पा.-3 र 4